Regulamin

1. Postanowienia wstępne

a. Regulamin określa zasady świadczenia na rzecz użytkowników Internetu usług polegających na umożliwieniu przeglądania i zamieszczania przez nich Ogłoszeń w Serwisie INTERMOTO.PL oraz zasady dostępu i korzystania z zasobów Serwisu INTERMOTO.PL

b. Serwis INTERMOTO.PL jest dostępny na stronie internetowej: INTERMOTO.PL oraz poprzez aplikację mobilną. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu INTERMOTO.PL jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę www., zaś w przypadku zamiaru zamieszczanie ogłoszeń w Serwisie także założenie konta.

2. Definicje

a. Spółka – FIXY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIĄ  z siedzibą w Łodzi, 91-863 Łódź, ul. Łagiewnicka 137, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000767592 NIP 7262675837, REGON: 382357878, wysokość kapitału zakładowego: 100.000,00 zł.

b. Serwis INTERMOTO.PL —internetowy serwis ogłoszeniowy, internetowy serwis ogłoszeniowy pod nazwą INTERMOTO. PL, prowadzony przez Spółkę, umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie ogłoszeń motoryzacyjnych, dostępny w domenie internetowej INTERMOTO.PL, oraz poprzez aplikację mobilną.

c. Regulamin — niniejszy Regulamin.

d. Użytkownik— Każda osoba korzystająca z zasobów Serwisu INTERMOTO PL.

e. Użytkownik kwalifikowany— osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna wyposażona w podmiotowość prawną, zdolna do działania we własnym imieniu, w tym do zawierania umów i zaciągania zobowiązań, która dokonuje zamieszczenia ogłoszenia w Serwisie INTERMOTO.PL , posiada zarejestrowane indywidualne konto Użytkownika kwalifikowanego, które zapewnia dostęp do panelu administracyjnego, umożliwiającego podejmowanie udostępnionych przez Serwis INTERMOTO.PL działań. Logowanie do konta Użytkownika kwalifikowanego następuje poprzez adres email i hasło, które mogą posłużyć do powiązania wyłącznie z jednym kontem. Konto użytkownika kwalifikowanego zawiera informacje o historii wszystkich działań podejmowanych przez Użytkownika kwalifikowanego oraz udostępnione przez niego dane osobowe, zawarte w profilu Użytkownika kwalifikowanego. Konto Użytkownika kwalifikowanego powstaje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego w systemie lub automatycznie poprzez dodanie ogłoszenia i zamieszczenie go w serwisie Intermoto.PL

f. W każdym przypadku, gdy w niniejszym Regulaminie używane jest określenie „użytkownik”, a z kontekstu lub treści zapisu wynika, że chodzi o użytkownika kwalifikowanego, uznać, należy, że pojęcie użytkownika dotyczy także użytkownika kwalifikowanego, jako objętego szerszym zakresem upoważnienia do działania w serwisie.

g. Wykaz opłat - tabela opłat z tytułu zamieszczania ogłoszeń w serwisie INTERMOTO.PL oraz innych usług dodatkowo świadczonych przez Spółkę

h. POJAZD lub ARTYKUŁ

· przez Pojazd należy rozumieć: każdy samochód, motocykl, motorower, skuter, quad, a także maszyny rolnicze i i używane budownictwie oraz przemyśle;

· przez Artykuł należy rozumieć: wszelkie przedmioty związane z motoryzacją, nie będące samodzielnym, pojedynczym pojazdem, akcesoria i części samochodowe. Serwis INTERMOTO nie przewiduje sprzedaży usług.

Warunkiem koniecznym w przypadku każdego z ogłoszeń jest posiadanie przez zamieszczającego ogłoszenie skutecznego wobec osób trzecich  tytułu do składania oferty w ramach ogłoszenia, niezależnie od przedmiotu ogłoszenia. Za spełnienie tego warunku, zamieszczający ogłoszenie ponosi wyłączną odpowiedzialność.

3. Zasady użytkowania Serwisu INTERMOTO PL.

a. Serwis INTERMOTO.PL umożliwia Użytkownikom przeglądanie treści znajdującej się w zasobach serwisu oraz zamieszczanie ogłoszeń motoryzacyjnych w sieci internetowej ogłoszeń motoryzacyjnych w ramach konta Użytkownika kwalifikowanego; przeglądanie treści bez zamieszczania ogłoszeń motoryzacyjnych nie wymaga założenia konta w serwisie INTERMOTO.PL.

b. Zawarcie umowy z każdym Użytkownikiem Serwisu INTERMOTO.PL następuje w chwili rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z zawartości Serwisu, także w przypadku Użytkowników nieposiadających konta w Serwisie INTERMOTO.PL. W odniesieniu do Użytkowników rejestrujących konto w Serwisie, umowa o świadczenie usług Serwisu umożliwiająca dostęp do konta oraz zamieszczanie ogłoszeń w Serwisie jest zawarta z chwilą weryfikacji konta użytkownika kwalifikowanego. W przypadku zawierania dodatkowych umów płatnych zawarcie umowy następuje w chwili otrzymania wiadomości email i potwierdzenia przez Użytkownika aktywacji opłaconej usługi poprzez kliknięcie w link aktywacyjny.

c. Każdy Użytkownik kwalifikowany winien zachować dbałość o nieujawnienie osobom trzecim danych dostępowych do konta w Serwisie INTERMOTO.PL, Użytkownik  ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkodę, której dozna on, osoba trzecia lub Spółka jeśli powstanie ona  na skutek takiego ujawnienia.

d. Usługi stanowiące działalność serwisu INTERMOTO.PL mają charakter odpłatny. Wysokość i rodzaj opłat zawiera załącznik do regulaminu- Wykaz opłat. Opłaty są ponoszone co do zasady z góry.

e. Ogłoszenia zamieszczane w ramach serwisu INTERMOTO.PL dotyczą wyłącznie motoryzacji i zamieszczane są w kategoriach: samochody osobowe, samochody ciężarowe, maszyny rolnicze, maszyny przemysłowe, motocykle, części, akcesoria. Ogłoszenie powinno być zamieszczone w dziale odpowiadającym kategorii Pojazdu lub Artykułu. Nie jest dopuszczalne zamieszczanie ogłoszeń obejmujących informacje o zamiarze sprzedaży przedmiotów, które  nie mają charakteru motoryzacyjnego.

f. Nie jest także dopuszczalne zamieszczanie informacji o zamiarze sprzedaży więcej niż jednego Pojazdu lub Artykułu w ramach jednego ogłoszenia, a także analogicznie obejmowanie więcej niż jednym ogłoszeniem w tym samym okresie tego samego Pojazdu lub Artykułu. Zakaz zamieszczania więcej niż jednego Pojazdu lub Artykułu w jednym ogłoszeniu nie dotyczy zestawów części lub akcesoriów, co jest dopuszczalne, pod warunkiem wskazania w treści ogłoszenia takiej okoliczności, w sposób jasno wskazujący potencjalnemu nabywcy czego dotyczy podana przez zamieszczającego ogłoszenie cena, która zawsze stanowi cenę brutto i powinna być ustalona  w sposób rzetelny.

g. Nie jest dopuszczalne opisywanie Pojazdu lub Artykułu w sposób uniemożliwiający identyfikację, a także ogólnikowy, powodujący możliwość dopasowania opisu do różnych rodzajów, marek lub kategorii Pojazdów i/lub Artykułów – ogłoszenie zamieszczone w odniesieniu do konkretnego Pojazdu lub Artykułu nie może być wykorzystane w drodze modyfikacji jego treści do opisu innego Pojazdu i/lub Artykułu w trakcie trwania czasu emisji ogłoszenia.

h. Nie jest dopuszczalne wyrażanie w treści ogłoszenia zamiaru realizacji innej transakcji niż zamiar sprzedaży Pojazdu lub Artykułu.

i. Nie jest dopuszczalne zamieszczanie w treści ogłoszenia oznaczeń reklamujących podmioty trzecie oraz adresów innych serwisów internetowych.

j. Treść zamieszczanych przez użytkownika ogłoszeń musi być zgodna ze stanem faktycznym i prawnym, zaś przedstawiona w ogłoszeniu zawartość musi jednoznacznie wskazywać na zamiar sprzedaży Pojazdu lub Artykułu. Elementem niezbędnym ogłoszenia jest cena sprzedaży, która nie powinna być określona w sposób budzący wątpliwości co do tego czy stanowi cenę całkowitą do zapłaty przez kupującego za przedmiot opisany w ogłoszeniu. Elementem treści ogłoszenia mogą być zdjęcia Pojazdu lub Artykułu będącego przedmiotem sprzedaży. W przypadku zamieszczenia zdjęć muszą one odzwierciedlać ten sam Pojazd lub Artykuł, który jest opisany w treści ogłoszenia, w sposób, który obrazuje stan rzeczywisty. Zdjęcia nie mogą przedstawiać zawartości naruszającej prawo lub Regulamin.

k. Zdjęcia nie mogą zawierać:
 - nakładek graficznych lub napisów takich jak: okazja, pilne, rezerwacja, opłacony, automat itp.
 - znaków wodnych i adresów innych portali internetowych. 
 - zawartości naruszającej prawo lub inne postanowienia Regulaminu. 

l. Za niezgodne z Regulaminem uznaje się treści nierzetelne, nieprawdziwe i nie poddające się weryfikacji, a także obraźliwe i uchybiające dobrym obyczajom. Nadto, takie, których zamieszczenie następuje w jakimkolwiek celu innym niż zamiar sprzedaży Pojazdu i/lub Artykułu, w szczególności w celu reklamy działalności innego podmiotu lub sprzedaży innego towaru lub usługi niż objęta zamieszczonym ogłoszeniem i/lub działalnością serwisu INTERMOTO.PL w przypadku stwierdzenia przez Spółkę, że treści zamieszczane przez Użytkownika naruszają Regulamin lub prawo, Spółka ma prawo wezwać Użytkownika do zaprzestania naruszeń, a także zawiesić czasowo konto użytkownika, usunąć konto Użytkownika oraz zablokować Użytkownikowi możliwość założenia konta czasowo lub trwale -wszystkie wskazane możliwości sankcjonujące Spółka stosuje w zależności od okoliczności i stopnia naruszenia przez Użytkownika zapisów Regulaminu lub prawa. Spółka może także dokonać usunięcia stanu niezgodności z prawem lub Regulaminem poprzez modyfikację treści ogłoszenia. W każdym przypadku zastosowania któregokolwiek z powyższych działań, Spółka informuje Użytkownika o niniejszej okoliczności poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej email, z wyjątkiem zamiaru modyfikacji ogłoszenia Użytkownika, o czym informuje przed jej dokonaniem, wyznaczając Użytkownikowi termin na usunięcie stanu niezgodności z prawem i/lub Regulaminem.

m. Odpowiedzialność użytkownika za naruszenia prawa i Regulaminu określona powyżej nie wyłącza ani nie ogranicza jego odpowiedzialności wg zasad ogólnych zarówno wobec Spółki jak i osób trzecich. Niniejsze dotyczy także odpowiedzialności karnej. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość jakichkolwiek treści podanych w ogłoszeniu, w szczególności za wady fizyczne lub prawne Pojazdów lub Artykułów, rzetelność dokumentów oraz istnienia skutecznego wobec osób trzecich tytułu prawnego do zamieszczenia ogłoszenia określonej treści. Spółka nie jest stroną powstałych w  wyniku korzystania z Serwisu stosunków prawnych i nie ponosi odpowiedzialności za należyte wykonanie zobowiązań wynikających z ich zawarcia.

n. Ogłoszenia są widoczne w Serwisie w kolejności aktywacji ogłoszenia, z zastrzeżeniem, że we wcześniejszej kolejności publikowane są ogłoszenia wyróżnione, które są objęte dodatkową opłatą. Zarówno w odniesieniu do ogłoszeń wyróżnionych, jak i niewyróżnionych Serwis INTERMOTO.PL udostępnia narzędzie do wyboru ogłoszeń zgodnie z preferencjami użytkownika w ramach filtrów segregujących ogłoszenia.

o. Zamieszczone ogłoszenie motoryzacyjne  będzie widoczne w serwisie INTERMOTO.PL przez okres: 15, 30 lub 60 dni licząc od dnia aktywowania ogłoszenia poprzez jego opłacenie. O aktywacji ogłoszenia i czasie jego emisji w serwisie INTERMOTO.PL użytkownik jest poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej. W okresie emisji ogłoszenia, ogłoszenie może być modyfikowane poprzez zmianę jego kategorii z ogłoszenia zwykłego na wyróżnione w wybranym przez Użytkownika okresie, a także poprzez zmianę treści i zawartości ogłoszenia, z wyłączeniem zmiany przedmiotu ogłoszenia na inny. Czas emisji ogłoszenia może być przedłużany za dodatkową opłatą na dalsze okresy.

p. Opłacenie ogłoszenia warunkującego jego aktywację jest możliwe za pośrednictwem: przelewu tradycyjnego, przelewu online oraz opłaty za pośrednictwem sms. Po opłaceniu i aktywacji ogłoszenia, jest ono widoczne w serwisie INTERMOTO.PL  w terminie nie dłuższym niż 4 godziny, z uwzględnieniem złożenia przez konsumenta oświadczenia o woli realizacji usługi niezwłocznie po zawarciu umowy, przed upływem 14 dniowego terminu na wykonanie prawa do odstąpienia od umowy, w przypadku usług wykonywanych na rzecz konsumentów.

q. Użytkownik ma możliwość zasilenia swojego konta na zasadzie przedpłaty. Poza wpłaconą kwotą uzyskuje wtedy dodatkowe  środki do wykorzystania na promowanie i wyróżnianie swoich ogłoszeń. 

r. Serwis oferuje możliwość darmowego zwiększenia środków na koncie za pośrednictwem kodów bonusowych. Kody te wydawane są indywidualnie, raz na trzydzieści dni, a wielkość tych doładowań zależna jest od ilości ogłoszeń zamieszczonych w serwisie przez Użytkownika.  Wartości kodów mogą ulegać zmianie w zależności od aktualnej polityki promocyjnej Serwisu. Kod bonusowy może być wydany użytkownikowi także na podstawie odrębnej umowy. Kodów bonusowych nie można użyć w banerach reklamowych.

s. Nie ma możliwości zwrotu środków będących na koncie użytkownika. Nie ma też możliwości przekazania ich innemu użytkownikowi serwisu.

4. Prawa konsumenta, reklamacja

a. W przypadku zakupu usług elektronicznych polegających na zleceniu zamieszczenia ogłoszenia oraz wyposażenia go opcjonalnie w parametry wyróżniające ogłoszenie konsument ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od zawarcia umowy, w przypadku, gdy nie wyrazi oświadczenia o woli realizacji usługi niezwłocznie po zawarciu umowy, przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy sprzedaży wystarczy wysłanie przez użytkownika oświadczenia przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej kontakt@intermoto.pl.

b. W razie skutecznego odstąpienia od umowy, umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Po otrzymaniu oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, otrzyma on niezwłocznie zwrot wszelkich wpłaconych kwot o ile zostały wcześniej zapłacone w wykonaniu usługi w ramach umowy, od której konsument odstąpił.

c. Konsument posiada następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

d. Porady udzielane są pod adresem: porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem tel. infolinii konsumenckiej 801 440 220 (w dni robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

e. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez użytkownika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

f. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów znajduje się punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.), którego zadaniem jest także udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

g. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową wraz z obsługą dla konsumentów i przedsiębiorców w zakresie pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (dalsze informacje zawiera strona: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

h. Reklamacje związane z działaniem Serwisu INTERMOTO.PL mogą być złożone pocztą elektroniczną (mailowo) na adres: kontakt@intermoto.pl lub pisemnie na adres: ul. Łagiewnicka 137, Łódź. W opisie reklamacji powinny się znaleźć: (1) opis przedmiotu reklamacji - informacje i okoliczności związane z reklamacją, w szczególności rodzaj i data powstania nieprawidłowości; (2) wskazanie roszczenia; oraz (3) dane kontaktowe składającego reklamację. Spółka zajmie stanowisko w przedmiocie reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku konsumentów brak ustosunkowania się w powyższym terminie oznacza, że reklamacja została uznana za zasadną.

5. Inne postanowienia

a. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu INTERMOTO.PL jako całości oraz w zakresie poszczególnych jego części są własnością Spółki lub innych podmiotów, współpracujących ze Spółką, którym przysługuje ochrona prawna. Wykorzystywanie w jakiejkolwiek części lub zakresie treści udostępnionych w ramach Serwisu  może nastąpić wyłącznie za zgodą Spółki i nie może naruszać przepisów prawa oraz zapisów Regulaminu, jak również nie może naruszać interesów Spółki i Użytkowników. Nie jest dopuszczalne działanie takie jak pobieranie, wykorzystywanie i udostępnianie danych stanowiących zawartość Serwisu, które naraża na szkodę Spółkę lub osobę trzecią.

b. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalanie, zwielokrotnienie i rozpowszechnienie przez Spółkę udostępnionego przez Użytkownika w ramach zamieszczonej przez niego zawartości w Serwisie wizerunku; udostępniony wizerunek Użytkownika może być wykorzystywany w celu poprawnej realizacji usług Serwisu, identyfikacji Użytkownika i/lub w celach promocyjnych, reklamowych i marketingowych Spółki.
 c) Użytkownicy są odpowiedzialni za treść objętą zamieszczonym przez nich w ramach Serwisu INTERMOTO.PL ogłoszeniem, w tym za grafiki, fotografie, logo i znaki towarowe. Użytkownik oświadcza, że zamieszczona przez niego zawartość nie narusza praw osób trzecich ani praw Spółki, nadto, że jest ona w całości zgodna ze stanem faktycznym, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a publikacja ogłoszenia w żadnej części nie zawiera treści sprzecznych z prawem oraz Regulaminem. Za treści naruszające prawo uważa się naruszenia przepisów prawa karnego, przepisów o dobrach osobistych osób fizycznych i prawnych, o uczciwej konkurencji, praw własności przemysłowej oraz prawa autorskiego.

c. Użytkownik oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do wszelkich treści udostępnianych w ramach Serwisu INTERMOTO.PL.  Spółka jest uprawniona na podstawie bezpłatnej licencji niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie udzielonej przez Użytkownika do korzystania z zawartości zamieszczonej przez Użytkownika na polach eksploatacji obejmujących zwłaszcza: wytwarzanie, zwielokrotnianie, publiczne odtworzenie i wyświetlanie, wprowadzenie do pamięci komputera i serwerów sieci komputerowych, umieszczanie w sieci Internet. Niniejsze dotyczy również zgody Użytkownika na przetwarzanie jego wizerunku.

d. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umów zawartych w związku z treścią ogłoszenia, Spółka nie jest stroną stosunków prawnych , które powstaną w wyniku realizacji zawarcia jakiegokolwiek stosunku prawnego objętego ogłoszeniem zawartym w serwisie, Spółka nie odpowiada za  skutki działania lub zaniechania Użytkowników oraz osób trzecich jak również za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu.

6. Postanowienia końcowe

a. Umowy zawierane przez Spółkę zawierane są na czas nieoznaczony zgodnie z prawem polskim i w języku polskim. Umowa może być rozwiązana przez użytkownika poprzez złożenie oświadczenia Spółce- w formie elektronicznej, na adres email kontakt@intermoto.pl. Umowa może być rozwiązana przez Spółkę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia naruszania zapisów Regulaminu lub przepisów prawa; w takim przypadku ponowne zawarcie umowy obejmującej korzystanie z Serwisu może być uznane za niedopuszczalne- w zależności od rozmiaru naruszenia prawa lub Regulaminu.  

b. Spółka gromadzi i przetwarza dane osobowe podawane przez Użytkowników, zasady przetwarzania danych osobowych przez Spółkę zawiera załącznik do Regulaminu.

c. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za działanie elementów infrastruktury teleinformatycznej niezależnej od Spółki. W przypadku wystąpienia zakłóceń w funkcjonowaniu Serwisu, uniemożliwiających lub utrudniających korzystanie z Serwisu lub jego poszczególnych, funkcjonalności lub ustawień, Spółka podejmie czynności w celu ich niezwłocznego usunięcia.

d. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość, rzetelność oraz zgodność z przepisami prawa publikowanych przez użytkowników Serwisu treści.

e. Zmiana Regulaminu - Spółka zastrzega prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmieniony Regulamin wiąże użytkownika, jeżeli został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W braku akceptacji zmian w Regulaminie, użytkownik składa w tym zakresie oświadczenie w drodze wiadomości email wysyłanej na adres: kontakt@intermoto.pl, którego złożenie spowoduje ustanie umowy wraz z upływem czasu, który pozostał do zakończenia aktywnych okresów ogłoszeń użytkownika lub z chwilą złożenia oświadczenia, w przypadku, gdy użytkownik nie posiada aktywnych ogłoszeń. Poza wymienionym przypadkiem Użytkowników wiąże Regulamin w brzmieniu obowiązującym w chwili korzystania z Serwisu.

f. Spory powstałe na tle stosowania Regulaminu są rozpoznawane przez powszechne sądy polskie.

g. Nieważność któregokolwiek z zapisów Regulaminu nie powoduje nieważności całości jego treści.

Treść wiadomości:
Imię i nazwisko:
Adres e-mail: